Nieuws uit ZwolleRegio

Vechtdalgemeenten gaan vitaliteit vakantieparken verbeteren

Zwolle – De gemeenten in het Vechtdal gaan op vijf vakantieparken aan de slag om de vitaliteit van de parken te verbeteren. Op deze vakantieparken blijft het recreatief gebruik achter. Daarom doen de parken mee aan de pilot van het project Vitale Vakantieparken. In de pilot wordt verkend welke verbeteringen nodig zijn om de parken vitaal en toekomstbestendig te maken.

De vrijetijdssector is een belangrijke economische pijler binnen het Vechtdal. Niet voor niets trekken de vakantieparken in het Vechtdal jaarlijks veel toeristen en vallen ze regelmatig in de prijzen. Uit het in 2017 uitgevoerde vitaliteitsonderzoek blijkt ook dat de verblijfsrecreatieve sector in het Vechtdal een uitstekende gezonde basis heeft. Hoewel het merendeel van de vakantieparken een hoge kwaliteit heeft, is er een kleine groep van 17 vakantieparken waar het recreatief gebruik achterblijft. Deze parken moeten keuzes maken voor de toekomst: investeren in recreatie of verkennen welke andere kansen en mogelijkheden er liggen.

De gemeenten Zwolle, Staphorst, Hardenberg, Dalfsen en Ommen geven gehoor aan de vraag van de recreatieve sector om hiermee met de vakantieparken en diverse partners aan de slag te gaan. Daarom zijn zij het project Vitale Vakantieparken Vechtdal gestart. De samenwerking is erop gericht om ervaringen te delen, effectief te werk te gaan en ook gezamenlijk op te trekken als er bijvoorbeeld beleidswijzigingen nodig zijn. De provincie Overijssel doet mee in dit leer-en ontwikkeltraject en heeft een faciliterende rol.

Inventarisatie

Om meer inzicht te krijgen in de situatie op de vakantieparken waar recreatief gebruik achterblijft, hebben de gemeenten de situatie nader in beeld gebracht. Eind 2018 is op elf parken geïnventariseerd welke verschillende groepen mensen op deze parken verblijven en wat hun achtergrond en situatie is. De uitkomsten van de inventarisatie bevestigen dat 47% van de vakantiehuisjes op deze parken niet recreatief gebruikt wordt. Circa 35% van de accommodaties op de betreffende parken wordt permanent bewoond. Voorzichtige inschatting is dat het rond de 2.000 personen gaat die permanent in een recreatiewoning verblijven, waarvan het grootste deel uit de regio komt. Ruim 10% van de huisjes wordt tijdelijk bewoond door mensen die om verschillende redenen geen andere huisvesting hebben of in de regio werken.

Aan de slag op vijf pilotparken

Op basis van de uitkomsten van de inventarisatie gaan de Vechtdalgemeenten met vijf parken concreet aan de slag gaan in de vorm van een pilot. Deze parken zien zelf ook kansen om de kwaliteit en vitaliteit op hun park te verbeteren en willen daarom meedoen. Het gaat om Park Moscou en Het Stoetenslagh (bungalowpark en chaletpark) in de gemeente Hardenberg, Recreatiecluster Stegeren (Belmonde, Berghorst en Hongerige Wolf) in de gemeente Ommen en Park ’t Veldhuis in de gemeente Staphorst. Met bungalowpark Aan de Stouwe in Ommen worden nog oriënterende gesprekken gevoerd voor deelname aan de pilot.

In de pilot gaan gemeenten en de parken nog beter in kaart brengen wat er precies speelt, waar kansen liggen en wat dat betekent voor de betrokkenen. Dat gebeurt in sessies samen met de parkeigenaren, bewoners en eigenaren van de vakantiehuisjes, maar ook partijen als woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en werkgevers doen mee. In de pilots moet duidelijk worden welke verbeteringen nodig en mogelijk zijn om de parken vitaal en toekomstbestendig te maken. Eventuele kwaliteitsverbeteringen worden eind 2019 daadwerkelijk doorgevoerd.

Gerelateerde artikelen

Back to top button