KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiekPolitiek & Opinie

Gemeenteraad besluit over veel onderwerpen

Zwolle – De gemeenteraad van Zwolle heeft op maandagavond 18 januari maar liefst over 77 agendapunten besluiten genomen. Er waren veel moties en stemverklaringen. Onderwerpen waren onder andere corona in diverse onderwerpen, de nieuwe event-locatie, en het verdwijnen van bushaltes. De voltallige raad was digitaal aanwezig.

Creatief met corona

Aan het begin van de vergadering zijn mondelinge vragen gesteld. Deze zijn bedoeld om informatie of een uitspraak te krijgen van het college over een actueel onderwerp. De Christen Unie wilde dat mensen in de coronacrisis deel van de oplossing worden, en niet van het probleem. Dat betekent dat zij de creativiteit en veerkracht van de inwoners wil aanboren. De burgemeester, in wiens portefeuille dit valt, vertelde dat men daar al heel veel aan doet, en dat ook van plan is om door te zetten. De VVD wilde niet de al bestaande regelingen laten vallen.

Het CDA wilde in de mondelinge vragen dat  er aandacht komt voor mantelzorgversterking in corona-tijd. Alleenstaanden zijn aan het vereenzamen, zowel oud als jong. Ook hieraan werkt het college, samen met vrijwillige verbanden in de stad en de Sociaal Wijkteams.

Bushaltes en Boa’s

Er was veel druk op het college om de bushaltes in Zwolle te versterken. Dit is een taak van de provincie, maar de voltallige gemeenteraad wil dat zij een advies uitbrengt aan de provincie voor meer bushaltes, met name in de Aa-landen en Holtenbroek.

De VVD wil een compliment uitdelen aan de BOA’s. Zij vind dat er meer geprioriteerd moet worden in hun taken, vanwege corona. Mensen hebben kortere lontjes tijdens de tweede lockdown, en ze nemen meer politietaken op zich. Beide moties zijn aangenomen.

Verder waren er drie agenderingsverzoeken. Nog behandeld gaan worden in debat of informatieronde: De nota over dagbesteding (goede dagen en perspectief), Tour de Zwolle in de omgevingsvisie en het ontwerp-programma voor de binnenstad.

Kleine onderwerpen

Er waren stemverklaringen over de verkenning van de kavel Nijverheidsstraat voor de paradijswoningen, over de bestrijding van de Eikenprocessierups, dat dit jaar beter is gegaan dan het jaar daarvoor. Het voorontwerp parapluplan Herftes cultuurhistorie kwam aan bod en men vond dat dit kan bijdragen aan het behoud van het cultuur historisch erfgoed. De Christen Unie sprak haar vreugde uit over het behoud van het kosteloos huwelijk.

Event-locatie

Over Voorsterpoort Oost en de nieuwe event-locatie was men het na enige discussie eens dat dit het best denkbare voorstel is voor de event-locatie. Het CDA wil dat er onderzoek komt voor naastgelegen bewoning over de verkeersstromen. Onder andere D66 wil dat de wandeling tussen het station en de event-locatie aangenaam ingericht wordt. De ChristenUnie wil een wandeltunnel naar de binnenstad, of een elektrische watertaxi. Wethouder Monique Schuttenbeld vermeldde dat een tunnel te duur is. De andere moties zijn aangenomen.

Over de actualisatie van het sportaccomodatiebeleid (de gebouwen in gebruik voor sportieve doeleinden) meldt de ChristenUnie dat het goed op orde is in Zwolle, en dat het fijn is dat het beleid wordt aangepast aan de nieuwe tijd met nieuwe eisen. Sport is gezond en plezierig voor iedereen.

Alle partijen zijn het eens met extra budget voor de vrijwilligersorganisaties Hart voor Zwolle en Present. Ook zijn alle partijen blij met kunst in de openbare ruimte, juist in corona-tijd. Het verrast mensen, ze blijven staan kijken.

Diversen

Het centraal stemmen tellen voor de tweede kamer verkiezingen is unaniem aangenomen. Kijk voor hoe dit werkt in de stukken van de vergadering. De routekaart voor de horeca voor 2021 in coronatijd is door iedereen goedgekeurd. Er lag een motie over sneltesten om toch horeca en evenementen door te laten gaan, maar Swollwacht vindt de sneltesten niet betrouwbaar genoeg. Er is unaniem een motie aangenomen die wil kijken hoe groot de vraag is naar moestuintjes, omdat de raad hoorde dat er wachtlijsten zijn. Dit is ook een plan dat goed is voor natuur en klimaatadaptatie. Wethouder De Heer zei dit grif toe.

Moties vreemd aan de dag zijn moties waarmee raadsleden over een actueel onderwerp dat niet is geagendeerd een uitspraak kunnen doen. Deze worden dus op het laatste moment toegevoegd. Aan de bod kwam: De loketfunctie op station Zwolle moet blijven. Het station is groot genoeg en het is voor veel mensen belangrijk. De wethouder praat hierover al met  de NS.

GroenLinks riep de raad en college op om het schone lucht akkoord te ondertekenen, dat belooft zich in te zetten voor schone lucht in Zwolle. De wethouder vind dat niet nodig, omdat er in diverse plannen al maatregelen zitten die zorgen voor schonere lucht. Toch is dit voorstel aangenomen, zij het nipt.

Afscheid

Na de inhoudelijke behandeling van de onderwerpen is stilgestaan bij het vertrek van wethouder Klaas Sloots en gemeentesecretaris Ingrid Geveke. Zij beiden hebben een nieuwe werkkring. Er zijn woorden gesproken van dank, mooie herinneringen en steun voor de nieuwe stap in hun leven.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op maandagavonden vanaf 19.30 uur. Deze zijn live of op een later tijdstip te bekijken op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Hier zijn ook de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl.

Gerelateerde artikelen

Back to top button