KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieZorg & Welzijn

Zwolse minima kunnen over het algemeen rondkomen

Minima effect rapportage Zwolle uitgevoerd door Nibud

Zwolle – Bijna alle onderzochte huishoudens met een laag inkomen (van bijstandsniveau tot en met 130 procent van de geldende bijstandsnorm) in de gemeente Zwolle zijn in staat om de noodzakelijke uitgaven uit het basispakket plus de uitgaven voor sociale participatie te bekostigen. Dat blijkt uit een nota die wethouder Michiel van Willigen stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Een MER laat zien wat het effect van rijks- en gemeentelijke inkomensondersteuning voor diverse huishoudtypes op hun huishoudplaatjes. Het onderzoek gaat uit van inkomsten en basisuitgaven aan voeding, wonen en sociale participatie in 2022 waarbij de gegevens van de nieuwe Zorgkostenregeling (2022) en de eenmalige energietoeslag van 800,- zijn meegenomen, om ook het effect van deze gemeentelijke regeling inzichtelijk te maken.

Er zijn diverse types huishouding onderzocht, zoals alleenstaanden al of niet met AOW, en gezinnen met kinderen in diverse leeftijden. De verschillende vormen van inkomensondersteuning in de gemeente Zwolle hebben een positief effect op de bestedingsruimte van de inwoners. Zonder de kwijtschelding van de lokale lasten, de
Zorgkostenregeling bestaande uit een tegemoetkoming van het verbruikte eigen risico en de tegemoetkoming hoge zorgkosten voor chronisch zieken en mensen met een beperking, het Participatiefonds, het Jeugdfonds Sport, de Kindregeling, de Individuele Inkomenstoeslag, én de energietoeslag, ontstaan er wel ernstige tekorten.

Kwetsbare huishoudens

In de gemeente Zwolle zijn er meerdere minimaregelingen voor de huishoudens met (oudere) kinderen. Hiermee is rekening gehouden in de begrotingen. Wanneer we deze regelingen buiten beschouwing laten zien we wel behoorlijke tekorten ontstaan (zie paragraaf 4.6 van het MER rapport). Dat maakt deze huishoudens kwetsbaar in die zin dat als ze niet gebruik maken van de regelingen of om één of andere reden toch geen recht hebben, ze te maken kunnen krijgen met deze maandelijkse tekorten.

Inflatie

Voor alle huishoudens geldt het effect van de hoge inflatiecijfers. Zo zijn de kosten van voeding nu al sterk gestegen. Als deze blijven stijgen zal elk huishouden hiermee te maken krijgen en zullen met name de grotere huishoudens die verschillen negatiever ervaren. Dit geldt ook voor de kosten van energie waarvoor de energietoeslag ter ondersteuning geldt. Deze wordt eenmalig uitgekeerd. Blijven de energiekosten hoog dat zal het huishouden hiervan het volgende jaar de gevolgen zien op de begroting.

De begrotingen in dit onderzoek zijn zo veel mogelijk gebaseerd op het prijspeil van januari 2022, inclusief de CBS-gegevens over energieprijzen. Het is vanwege deze hoge inflatie mogelijk dat de bestedingsruimte gepresenteerd in deze MER te positief wordt ingeschat. Zeker bij beperkte positieve bestedingsruimte is het goed om te realiseren dat dit op korte termijn wellicht kan omslaan in een tekort. Het Nibud adviseert hier rekening mee te houden bij de interpretatie van de resultaten.

Een motie van de SP en PvdA vroeg erom AOW’ers opnieuw toe te laten tot het participatiefonds. Dat gaat het college niet doen, omdat deze groep over het algemeen goed mee kan komen met de kosten van sociale participatie. Een armoedeval is nauwelijks geconstateerd bij alle onderzochte huishoudens.

Gerelateerde artikelen

Back to top button