Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Zwolle gaat krachten bundelen met ambitieuze fietssteden

Zwolle – Ambitieuze fietssteden, waaronder Zwolle, gaan samenwerken 22-08-2017 Een aantal steden die de fiets hoog op de agenda heeft staan, gaat de krachten bundelen in de F10. Een netwerkorganisatie met als doel het behalen van gemeenschappelijk voordeel door uitwisseling van kennis, het opzetten van pilots en het verwerven van meer financiële steun van Rijk en provincies voor grootschalige stedelijke fietsinvesteringsprogramma’s.

Verdere groei fietskilometers met 20%

De F10 doet dit onder de vlag van de Tour de Force – de nationale Agenda Fiets – waarbinnen alle overheden en organisaties samenwerken die verantwoordelijk en betrokken zijn bij het fietsbeleid in Nederland. Het hoofddoel van de Tour de Force is een verdere groei van het aantal fietskilometers met 20% in de periode 2017-2027. De F10 wordt opgericht door de volgende steden: Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Goes, Groningen, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zwolle. Het cijfer in F10 drukt uit dat deze steden een ambitieus fietsbeleid voeren: ze gaan voor een rapportcijfer 10. Ook andere steden kunnen toetreden wanneer ze de inzet van de F10 onderschrijven en daaraan een actieve bijdrage willen leveren. Dat kan blijken uit hun Omgevingsvisie, beleidsplannen en investeringsprogramma’s. En in de bereidheid om fors te investeren in fietsvoorzieningen als onderdeel van de ontwikkeling van ‘smart mobility’ en door mee te werken aan pilots uit het Uitvoeringsprogramma van de Agenda Fiets.

Fietsgebruik draagt bij aan stedelijke ambities

De F10-steden zijn ervan overtuigd dat een verdere groei van het fietsgebruik op een kosteneffectieve manier bijdraagt aan stedelijke ambities op vlak van economische groei, stedelijke bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, klimaatdoelen, energietransitie, duurzaamheid, maatschappelijke participatie en publieke gezondheid. Daar is wel meer geld voor nodig. De steden van de F10 zouden samen met het Rijk liefst het dubbele investeren van wat nu op de rol staat. Behalve lobby-activiteiten richting Rijk en provincies denkt men ook schaalvoordelen te behalen door gezamenlijk aanpak en inkoop. Datzelfde geldt ten aanzien van het binnenhalen van Europese subsidies en de promotie van Nederlandse fietssteden in het buitenland.

Beter Benutten aanpak

De F10-steden zullen in hun aanpak gebruik maken van ervaringen uit de Beter Benutten aanpak: samenwerken binnen een breder stedelijk en regionaal netwerk, met inzet vanuit verschillende stakeholders (bedrijven, onderwijsinstellingen, fabrikanten, winkeliers, maatschappelijke organisaties, adviesbureaus etc.). Waar dit logisch en mogelijk is, zal aansluiting worden gezocht bij programma’s als Smart Cycling Futures (SURF) en Slimme en Gezonde Stad (werk-met-werk maken), waarmee een extra boost aan de uitvoering van de pilots kan worden gegeven.

Kennisuitwisseling

Kennisuitwisseling zal plaatvinden door thematische netwerkbijeenkomsten die afwisselend in een van de F10-steden zullen worden georganiseerd, met ondersteuning vanuit de Tour de Force. De verdere kennisverspreiding zal plaatsvinden via geëigende organisaties zoals CROW-Fietsberaad, Fietscommunity 2.0 e.d.

Gerelateerde artikelen

Back to top button