KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Rekenkamercommissie Zwolle geeft advies over nut en noodzaak ‘extra’ seniorenagenda

Zwolle – Zwolle telt in 2022 zo’n 21.500 65-plussers, 16,5% van de inwoners (voor Nederland is dit 20%). Zwolle is daarmee geen ‘grijze stad’. Wel neemt het aantal ouderen, net als in heel Nederland, de komende jaren snel toe. Door het vorige college is besloten extra aandacht te besteden aan ouderen als bijzondere doelgroep. Hiervoor is onder andere de seniorenagenda ‘Vitaal en Waardig Ouder Worden’ opgesteld. De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het nut en de noodzaak van deze ‘extra’ seniorenagenda.

De seniorenagenda van de gemeente Zwolle komt bovenop het bestaande beleid voor ouderen. De Rekenkamercommissie concludeert dat Zwolle actief is voor haar ouderen en er een uitgebreid netwerk van organisaties is dat veel resultaten boekt. Het is echter moeilijk vast te stellen of de ‘extra’ seniorenagenda een toegevoegde waarde heeft gehad. Dat begint met de basis van de seniorenagenda. Het is niet duidelijk voor welk probleem de agenda een oplossing moet bieden en de doelstellingen zijn niet helder geformuleerd. De activiteiten uit de agenda zijn vooral gericht op samenwerking en verbinding tussen organisaties. Op korte termijn kan daarvan geen directe invloed op de algemene doelstelling van ‘vitaal en waardig ouder worden in Zwolle’ voor senioren zelf worden verwacht. Daarbij is onduidelijk hoe de activiteiten uit de agenda zich verhouden tot het bestaande beleid: zonder de seniorenagenda hadden (mogelijk) dezelfde activiteiten ontplooid kunnen worden.

Het nieuwe college is voornemens het programma ‘Vitaal en Waardig Ouder Worden’ voort te zetten in de nieuwe bestuursperiode. In dat licht doet de Rekenkamercommissie een aantal aanbevelingen. Zo wordt geadviseerd om bij het eventueel opstellen van een nieuwe agenda goed te onderbouwen waarom zo’n agenda nodig is en aan te geven wat zo’n agenda toevoegt aan het bestaande beleid. Ook wordt gepleit voor prioritering van de acties en speerpunten uit de agenda en voor een duidelijke keuze van de rol die de gemeente zou moeten vervullen. Inzet van ambtelijke capaciteit en middelen dienen hierop afgestemd te worden.

Met het project Vitaal en Veilig Thuis worden huisbezoeken afgelegd bij 70-plussers in de gemeente. Hierbij wordt gekeken naar de zelfredzaamheid, de veiligheidsbeleving en de sociale contacten van inwoners. De animo voor deelname is groot en het instrument lijkt goed gewaardeerd te worden. De Rekenkamercommissie adviseert daarom om dit project voort te zetten en uit te breiden naar andere wijken in de stad.

In het kader van het onderzoek is ook een enquête gehouden onder ouderen in Zwolle. Uit deze enquête komt naar voren dat de thema’s wonen en eenzaamheid de hoogste prioriteit hebben. Vitaal en Veilig Thuis gaat voor een belangrijk deel over deze thema’s. Bij de prioritering van acties en speerpunten wordt geadviseerd hier ook nadrukkelijk rekening mee te houden. Overigens blijkt uit de enquête dat senioren over het algemeen tevreden zijn over het wonen en leven in Zwolle. Zij beoordelen dit gemiddeld met het rapportcijfer 8-.

Het rapport ‘Aandacht voor ouderen – Onderzoek van de Rekenkamercommissie Zwolle
naar de toegevoegde waarde van de seniorenagenda Vitaal en Waardig Ouder Worden’ is op 13 juni jl. door de heer Dirk Jan Droogh, voorzitter van de Rekenkamercommissie aangeboden aan de gemeenteraad. Het College van B&W zal zich buigen over een reactie op het rapport. Zodra deze bestuurlijke reactie binnen is zal het rapport door de raad worden behandeld. Het rapport is te raadplegen op de site van de gemeente Zwolle: www.zwolle.nl/gemeenteraad/rekenkamer.

Gerelateerde artikelen

Back to top button