KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Extra inspanning nodig voor Klimaatdoelen Zwolle 2030

Milieuraad Zwolle komt met onderzoek en advies

Zwolle – De gemeente Zwolle zet voor 2025 in op minstens 25% minder uitstoot dan in 1990 en het opwekken van ten minste 25% duurzame energie. Voor 2030 is het doel om ten minste 49% minder CO2 uit te stoten. De Milieuraad heeft de voortgang doorgerekend en concludeert dat de inzet versterkt moet worden om de doelen na 2025 te halen.

Met een analyse en aanbevelingen geeft de Milieuraad een actuele handreiking om de doelen wel te halen.
Doelen halen betekent actief bijhouden van de stand van zaken en bijstellen van keuzes als deze niet voldoende blijken te werken. De Milieuraad zet met een eigen onderzoek de eerste stap in de nodige informatievoorziening. Met een krachtig stimuleren van energiebesparing, wind- en zonne-energie komen de doelen weer in zicht.

Conclusies onderzoek

Geothermie en verdere innovaties kunnen eventueel een bijdrage leveren, maar het is onverstandig om daar nu al alle kaarten op te zetten. Elektrisch rijden helpt alleen als er voldoende duurzame opgewekte energie is, en als het net de extra vraag aankan. De Milieuraad raadt af om biomassa in te zetten.

Duurzame energie moet de komende jaren voor het grootste deel komen uit windturbines en zonnepanelen. De behoefte aan hernieuwbare elektriciteit wordt met de huidige projecten niet gehaald en er zijn geen concrete plannen die tot 2025 zo’n bijdrage zullen leveren dat het doel wel gehaald kan worden. Het bod van de gemeente voor de regionale energiestrategie West Overijssel voor 2030, nog eens een verdubbeling ten opzichte van 2025, vraagt om een snelle en grote extra inspanning. Betaalbaarheid voor de inwoners eist direct gerichte inzet van de gemeente.

Urgentie

De Milieuraad stelt na onderzoek vast dat het maar zeer de vraag is of Zwolle de komende jaren voldoende bijdraagt om de wereldwijde temperatuurstijging tot anderhalve graad Celsius te beperken. Het halen van de klimaatdoelstellingen is urgent: de zeespiegel stijgt sneller, de aarde warmt sneller op en extreem weer komt vaker voor.

Onderzoeker Siebe Pool: “CO2 komt vrij bij het verbranden van fossiele brandstoffen, zoals steenkool, aardolie en aardgas. Maar ook bij verbranding van biomassa, zoals hout. De hoeveelheid biomassa op aarde staat onder druk door ontbossing en grote natuurbranden.”

“De hoeveelheid biomassa op aarde staat onder druk door ontbossing en grote natuurbranden.” Siebe Pool, onderzoeker

 

“Bij de productie van elektriciteit met deze brandstoffen komt veel CO2 vrij en ontstaat enorme schade aan gezondheid, biodiversiteit en landschap.”

Energiebesparing niet genoeg

Met projecten om woningen van het aardgas af te halen, haalt Zwolle het besparingsdoel niet. Gasloos maken van woningen geeft extra elektriciteitsverbruik. Wanneer die elektriciteit niet duurzaam wordt opgewekt wordt minder CO2 bespaard dan gedacht.

Onderzoeker Siebe Pool: “Isoleren van gebouwen, energiezuinige apparatuur en installaties loopt al jaren en het wordt nu lastiger om nog grote voortgang te boeken. Zonder grote reductie van het gebruik van aardgas en andere fossiele brandstoffen halen we het doel niet. Biomassa is voor energieproductie een overgangsbron, want
biomassa verbranden geeft ook fijnstof, stikstof en CO2 en dus schade aan leefomgeving en gezondheid.

Aardwarmte vraagt extra duurzame elektriciteit voor de centrale warmtepomp, de warmwatervoorziening – verwarmen en douchen – en voor het koken. Warmte winnen uit oppervlaktewater vraagt nog meer elektriciteit dan uit aardwarmte. Elektriciteit uit waterkracht levert in onze omgeving met nauwelijks hoogteverschillen weinig op.”

Tijd dringt!

Projecten voor aardwarmte en warmte uit oppervlaktewater zijn nog in onderzoek. Tot 2025 verwacht de Milieuraad daarom geen aanmerkelijke toename van de beschikbare duurzame warmte. Ook op iets langere ter-
mijn, zeker al voor 2030, zal het beperken van de CO2uitstoot veel extra inspanning vragen om de doelen van het Klimaatakkoord te halen. Daarvoor is in Zwolle snel nieuw beleid nodig. Die extra inspanning geldt ook voor
mobiliteit en industriële productie.

Onderzoeker Siebe Pool: “Het blijft voor iedereen keihard nodig volop in te zetten op minder energiegebruik.”

“Het blijft voor iedereen keihard nodig volop in te zetten op minder energiegebruik.” Siebe Pool, onderzoeker

 

“Door nieuw gedrag, door investeren in energiezuinige woningen en gebouwen. Maar zeker ook door gebruik van energie-efficiënte apparatuur en energiezuinige vervoermiddelen.”

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button