kerk windesheim

Fryske tsjerketsjinst

Zwolle – Op snein 24 april 2022 fynt yn de protestantse tsjerke fan Windesheim in
Fryske tsjerketsjinst pleats. Eltsenien is fan herte wolkom. De tsjinst begjint om 15.00 oere.
Nei ôfrin fan de tsjinst wurde jo útnoege foar in kopke tee of kofje (tsjin in
lytse fergoeding) yn de boppeseal fan de tsjerke.
Mear ynformaasje: Jolanda Lootens
Tel. 06-47585240
E-mail: jolandalootens@live.nl

The event is finished.

Back to top button